Klima- a Biodiversitéitsdag

𝑲𝒍𝒊𝒎𝒂- 𝒂 𝑩𝒊𝒐𝒅𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒕𝒆́𝒊𝒕𝒔𝒅𝒂𝒈
Huelt deel um 2. regionalen Klima- a Biodiversitéitsdag, organiséiert vum Ëmwelt- an Naturschutzsyndikat SIAS den 12. Mee 2024 am Ressourcenzenter Minsbech. Erlieft Atelieren, eng interaktiv Kannervirstellung, Stänn a Live Virträg iwwer Klima- a Biodiversitéitsschutz, Energie, Ressourcen, Landwirtschaft an Naturschutz. Entdeckt nei Weeër fir mat klenge Schrëtt grouss Saache z’erreechen. Jiddereen ass wëllkomm, ganz onofhängeg vum Alter!
Iessen an Gedrénks de ganzen Dag!
Kommt op eng ëmweltfrëndlech Manéier – zu Fouss, mam Vëlo, Zuch oder Bus. Shuttle Bus vu Minsbech Gare.
—–
Join the 2nd regional Climate and Biodiversity Day, organised by SIAS on 12 May 2024 at the Munsbach Resource Centre. Experience workshops, an interactive children’s performance, stands and live presentations on climate and biodiversity protection, energy, resources, agriculture and nature conservation. Discover new ways to make a big difference with small steps. Everyone is welcome!
Food and drinks all day!
Come environmentally friendly – on foot, by bike, train or bus. Shuttle bus from Munsbach railway station.
—–
Nehmt teil am 2. regionalen Klima- und Biodiversitätstag, organisiert vom Umwelt- und Naturschutzsyndikat SIAS am 12. Mai 2024 im Ressourcencenter Munsbach. Erlebt Workshops, eine interaktive Kinderaufführung, Stände und Live-Vorträge zu Klima- und Biodiversitätsschutz, Energie, Ressourcen, Landwirtschaft und Naturschutz. Entdeckt neue Wege, Großes mit kleinen Schritten zu bewirken. Alle, unabhängig vom Alter, sind herzlich willkommen!
Essen und Getränke den ganzen Tag!
Kommt umweltfreundlich – zu Fuß, mit dem Fahrrad, der Bahn oder dem Bus. Shuttlebus ab Bahnhof Munsbach.
—–
Participez à la 2e journée régionale du climat et de la biodiversité, organisée par le SIAS, le 12 mai 2024 au centre de ressources de Munsbach. Venez assister à des ateliers, un spectacle interactif pour enfants, des stands et des conférences en direct sur la protection du climat et de la biodiversité, l’énergie, les ressources, l’agriculture et la protection de la nature. Découvrez de nouvelles façons de faire de grandes choses à petits pas. Tout le monde est le bienvenu !
Repas et boissons toute la journée !
Venez dans le respect de l’environnement – à pied, à vélo, en train ou en bus. Navette au départ de la gare de Munsbach

Date

12 mai 2024
Expiré!

Heure

10:00 - 17:00

Lieu

Ressourcencenter Munsbach

Organisateur

SIAS
Email
administration@​sias.​lu
QR Code
Aller au contenu principal