Inscription: Vote par correspondance

L’électeur qui souhaite voter par correspondance lors des élections communales complémentaires, le 19 juin 2022 doit en informer sa commune et demander sa lettre de convocation.

La demande de lettre de convocation est faite soit :

La demande doit parvenir au Collège des bourgmestre et échevins jusqu’au mercredi,  25 mai 2022 au plus tard, respectivement jusqu’au mardi, 10 mai 2022 si la lettre de convocation avec le bulletin de vote doit être envoyée à une adresse à l’étranger.

La lettre de convocation et le bulletin de vote sont envoyés aux électeurs au plus tard le vendredi le 3 juin 2022, respectivement le vendredi 20 mai 2022 pour les bulletins de vote envoyés à l’étranger.

 

 

Des articles de la même catégorie

Info – SOS Détresse

Info – SOS Détresse

D'SOS Détresse frëet sech, Iech am Kader vun dem 45. Jubiläum vun SOS Détresse ze invitéieren fir eis akademesch Sëtzung ënnert der Schiermherrschaft vun der Madamm Corinne Cahen, Ministesch fir Famill an Integratioun a fir d’Groussregioun.

lire plus
Gielt Band

Gielt Band

Aktioun „Gielt Band“: Hei ass Plécken erlaabt. All Joer gëtt kiloweis zeidegt Uebst, dat an de Bongerten, de Gäert an op ëffentleche Plazen ënnert de Beem fault, verbëtzt. An dobäi wier et esou einfach: Et geet duer, déi Äppel, Bieren, Prommen asw. ze plécken an...

lire plus
Aller au contenu principal